Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Samolot stojący na lotnisku

Leasingobiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w ratach leasingu oraz wydatkach eksploatacyjnych samolotu wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19.11.2010 r. nr IPPP1-443-862/10-3/AS.

Krótko: Leasing samolotu

Z leasingu samolotu lub śmigłowca można obecnie skorzystać w dziewięciu polskich firmach leasingowych. Przy czym w praktyce zaledwie cztery z nich – można powiedzieć – wyspecjalizowały się w finansowaniu powietrznych środków transportu, a pozostałe pięć realizuje takie transakcje raczej sporadycznie. Więcej: Leasing samolotów i śmigłowców

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Data publikacji: 10.01.2011

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17.08.2010 r. (data wpływu 23.08.2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29.10.2010 r. (data wpływu 05.11.2010 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 13.10.2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych oraz opłat związanych z eksploatacją awionetki - jest prawidłowe.
  • prawa do odliczenia podatku VAT od wydatku poniesionego na kurs licencji pilota - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.08.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych oraz opłat związanych z eksploatacją awionetki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego. W celu pozyskania nowych klientów oraz potrzebą bezpośredniego i szybkiego kontaktu z kontrahentami, znajdującymi się w różnych częściach kraju, a tym samym skrócenie czasu do minimum na pokonywaniu drogi, zamierza nabyć, na podstawie umowy leasingu operacyjnego samolot (awionetkę) oraz uzyskać licencję pilota.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 29.10.2010 r. Wnioskodawca wskazał, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (handel hurtowy) wykonywane są wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Awionetka będzie wykorzystywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (celem jej usprawnienia) wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy wydatki poniesione na kurs licencji pilota stanowią koszt uzyskania przychodu...
  2. Czy raty leasingowe za awionetkę oraz opłaty związane z jej eksploatacją (paliwo, koszty napraw bieżących, ubezpieczenia, opłaty lotniskowe) są kosztami uzyskania przychodów...
  3. Czy można odliczyć podatek VAT od rat leasingowych oraz opłat związanych z eksploatacją awionetki (paliwo, koszty napraw bieżących, opłaty lotniskowe)...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie oznaczone nr 3 w zakresie podatku od towarów i usług. W zakresie pytań oznaczonych nr 1 i nr 2, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych, wniosek zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją.

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki związane z uzyskaniem licencji pilota oraz z nabyciem awionetki i jej eksploatacją są kosztem uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poza tym nie zostały ujęte w katalogu art. 23 ww. ustawy i wydatki te będą ponoszone w celu osiągnięcia przychodów z działalności. Możliwość szybkiego przemieszczania się w czasie i przestrzeni umożliwi Wnioskodawcy rozwój firmy i praktycznie nieograniczone możliwości dalszego usprawniania działania firmy.

W ocenie Wnioskodawcy ponoszone koszty będą miały bezpośredni związek z uzyskiwanym przychodem, a tym samym podatek VAT od nich będzie podlegał odliczeniu zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

  • prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych oraz opłat związanych z eksploatacją awionetki,
  • nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatku poniesionego na kurs licencji pilota.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższe regulacje wskazują, iż odliczenie podatku naliczonego przysługuje zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tj. do czynności zwolnionych od podatku VAT lub czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ustawodawca stworzył więc podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z opisu sprawy przedstawionej we wniosku i uzupełnieniu wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego. W ramach działalności gospodarczej wykonywane są wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza nabyć na podstawie leasingu operacyjnego samolot (awionetkę) oraz uzyskać licencję pilota. Zainteresowany wskazał, iż koszty ponoszone na zakup awionetki będą miały bezpośredni związek z uzyskiwanym przychodem. Awionetka będzie wykorzystywana wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przeloty samolotem odbywać się będą w celu pozyskania nowych klientów oraz potrzebą bezpośredniego i szybkiego kontaktu z kontrahentami, znajdującymi się w różnych częściach kraju, co skróci do minimum czas na pokonywanie drogi i usprawni prowadzenie działalności gospodarczej.

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością Zainteresowanego można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio więc wiążą się z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością gospodarczą, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, iż awionetka będzie wykorzystywana wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. przelotów w celu pozyskania nowych klientów oraz potrzebą bezpośredniego i szybkiego kontaktu z kontrahentami znajdującymi się w różnych częściach kraju.

Zatem wydatki związane z zakupem i eksploatacją awionetki mają pośredni związek z prowadzoną działalnością, jednakże pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania. Należy jednak podkreślić, iż ciężar udowodnienia związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z powstaniem obrotu spoczywa zawsze na podatniku, który z tego wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne, w postaci zmniejszenia podstawy opodatkowania.

Odnosząc się do wydatku poniesionego na kurs licencji pilota należy stwierdzić, iż niewątpliwie jest to wydatek o charakterze osobistym, związany ze zdobyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, jego poniesienie uwarunkowane jest innymi względami, aniżeli uzyskiwanie obrotów z działalności gospodarczej. Samą umiejętność pilotowania samolotu trudno powiązać w sposób bezpośredni lub pośredni z charakterem działalności prowadzonej w zakresie handlu hurtowego. Jej osobisty charakter przesądza o tym, iż może być wykorzystywana w wielu różnych sytuacjach życiowych, nie tylko w prowadzonej działalności gospodarczej. Zdobycie licencji pilota powiązane jest z obsługą i pilotowaniem samolotu, niezależnie od faktu czy samolot będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej, czy też nie. Charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności – handel hurtowy nie wskazuje, by umiejętność pilotowania była niezbędna i wiązała się z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe oraz opłaty związane z eksploatacją awionetki zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.

Natomiast nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej kurs licencji pilota, z uwagi na fakt, iż zakup ten nie ma związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Końcowo zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzania postępowania dowodowego, które wskazywałoby, że poniesiony wydatek ma związek z prowadzoną działalnością. Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl