Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Publikacja dotycząca leasingu

Podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 16 listopada br. nowa ustawa deregulacyjna uwzględnia postulaty branży leasingowej i w znacznym stopniu porządkuje przepisy dotyczące finansowania leasingiem.

Ministerstwo Finansów opracowało i wprowadziło do nowej ustawy deregulacyjnej zapisy dotyczące czterech  zgłaszanych przez Związek Polskiego Leasingu postulatów. Odnoszą się one do przeniesienia prawa własności finansowanego sprzętu, użytkowania wieczystego, wartości początkowej oraz skrócenia okresu umowy w przypadku leasingu nieruchomości.

„Podpisana przez Prezydenta RP ustawa wprowadza pierwsze od 10 lat zmiany w przepisach o podatku dochodowym w odniesieniu do leasingu. Mają one na celu dostosowanie do  zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej, jak również zwiększenie bezpieczeństwa podatników w obrocie gospodarczym oraz umożliwić szersze  finansowanie ich inwestycji” – podkreśla Arkadiusz Etryk, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Związek  Polskiego Leasingu, skupiający 31 firmy z branży leasingowej i działający na rzecz  i w imieniu polskich przedsiębiorców, występował do Ministerstwa Finansów z postulatami zmian, które zdaniem środowiska leasingowego porządkują zasady korzystania z leasingu przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Co oznaczają dla przedsiębiorców wprowadzone zmiany?

1. Przeniesienie praw, w potocznym rozumieniu  cesja
W sytuacjach kryzysowych umożliwia ona cedowanie praw własności na innego wskazanego leasingobiorcę jak również realizację wszelkich poręczeń. Np. pracodawca może poręczyć swoim współpracownikom, którzy leasingują samochody dla potrzeb prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług na rzecz tego pracodawcy.  

Wyjaśnienie celu ustawy:
„Potwierdzenie, iż definicja podstawowego okresu umowy leasingu odnosi się do umowy leasingu, przy czym bez znaczenia jest czy w trakcie trwania takiej umowy nastąpi zmiana jej stron zarówno po stronie finansującego (np. na skutek sprzedaży przez finansującego przedmiotu umowy na rzecz innego finansującego), jak i po stronie korzystającego”.


2. Użytkowanie wieczyste
Dotychczas budynek można było wyleasingować, a prawo wieczystego użytkowania gruntu nie. Nieruchomości z reguły znajdują są  na gruntach, do których właściciel budynku ma prawo wieczystego użytkowania. Ci właściciele byli pozbawieni możliwości leasingu zwrotnego takich nieruchomości.

Wyjaśnienie celu ustawy:
Prawo użytkowania wieczystego stanowi przedmiot obrotu rynkowego, winno być ono również przedmiotem leasingu na równi z gruntami i według zasad dla nich przewidzianych”.


3. Wartość początkowa
Przy wcześniejszym rozwiązaniu umowy brak jest możliwości zawarcia kolejnego kontraktu na ten sam przedmiot możliwości oraz skorzystania z leasingu odnawialnego, tam, gdzie po zakończeniu umowy przedmiot używany, tańszy może trafić do tych przedsiębiorców, których nie stać na leasing nowych przedmiotów.

Wyjaśnienie celu ustawy:
„Celem tej regulacji jest usunięcie fikcji polegającej na tym, że wartość początkowa przedmiotu leasingu jest zawsze stała, tj. że każdorazowo jest to historyczna wartość początkowa”.


4. Skrócenie okresu umowy leasingu w przypadku leasingu nieruchomości
Finansowanie długoterminowe jest  trudno dostępne, a ocena ryzyka kredytowego w długim terminie utrudniona. powodowało fakt ten powodował, że dostępność do produktu była  znacznie ograniczona. Dlatego też skrócenie okresu umowy z 10 do 5 lat jest odpowiedzią na aktualne uwarunkowania rynkowe.

Wyjaśnienie celu ustawy:
W ramach umowy leasingu finansujący udziela finansowania i ponosi związane z tym ryzyko, w tym ryzyko związane z potencjalną niewypłacalnością korzystającego oraz koniecznością zagospodarowania przedmiotu umowy leasingu. Biorąc pod uwagę obecny kryzys finansowy, w praktyce znacznie utrudnione jest po stronie finansujących oszacowanie długoterminowego ryzyka związanego z finansowaniem zakupu nieruchomości. Z tego względu, wymagany minimalny okres umowy leasingu nieruchomości stanowiący 10 lat jest z perspektywy obecnych warunków rynkowych zbyt długim okresem, niepozwalającym na oszacowanie przez finansującego ryzyka związanego z zawarciem umowy”.

 

Reasumując, wprowadzone przez regulatorów zmiany w korzystny sposób wpłyną na dostępność do zewnętrznego finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zmiany te dotyczą umów zawartych po dniu 31 grudnia 2012 r.

// Powyższa publikacja jest oficjalnym komunikatem Związku Polskiego Leasingu.

Czytaj także:  Zmiany w leasingu w 2013 roku

Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl