Leasing i podatki

 Aktualizacja   Ważne  Wykup samochodu osobowego z leasingu budzi często rozterki przedsiębiorców, którzy chcieliby uniknąć przykrych skutków podatkowych przy odsprzedaży wykupionego za symboliczną kwotę auta. Osoby prawne nie mają tu praktycznie żadnego pola manewru. Inaczej jest jednak z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i spółkami cywilnymi.

Krótko: Po wykupie nie wprowadzaj samochodu do działalności

Osoby fizyczne prowadzące działalność lub wspólnicy w spółce cywilnej mogą nie wprowadzać do działalności środka trwałego (najczęściej samochodu osobowego) wykupionego z leasingu. Mogą wykupić go tak, jakby robiły to prywatnie. To pozwala uniknąć opodatkowania przy odsprzedaży po upływie pół roku od wykupu. Nie ma znaczenia czy faktura wykupowa była wystawiona na dane firmowe, czy prywatne.

Spis treści

Wykup prywatny

W ustawie o podatku dochodowym nie ma przepisów, które uniemożliwiałyby wykup przedmiotu leasingu przez przedsiębiorców na cele prywatne. Tym samym tak wykupiony, np. samochód osobowy, którego nie wprowadzimy „do firmy”, nie wpłynie w żaden sposób na przychody i koszty prowadzonej działalności oraz należności VAT. Takie auto będzie można odsprzedać po upływnie pół roku liczonego od końca miesiąca, w którym nastąpił wykup bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego i VAT. Warunkiem jest, żeby wykupionego auta nie wprowadzać do ewidencji środków trwałych ani ewidencji wyposażenia. Możliwe jest natomiast jego wykorzystanie w działalności tak, jak auta prywatnego, tj. w myśl przepisów dotyczących wykorzystania samochodów osobowych w działalności obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku można zliczać w koszty 20% poniesionych wydatków eksploatacyjnych (w tym paliwa).

Warto wspomnieć, że jakiś czas temu niektóre urzędy skarbowe kwestionowały takie postępowanie, uznając, że wykup na cele prywatne powinien być traktowany jako wykup na osobę trzecią. Taki zaś wykup powinien odbyć się za cenę rynkową. Jednak to stanowisko ostatecznie nie znalazło potwierdzenia w orzecznictwie sądowym. Obecnie wielu leasingobiorców stosuje wykup prywatny bez żadnych przykrych konsekwencji ze strony fiskusa, a postępowanie takie uznawane jest za prawidłowe w myśl licznych interpretacji podatkowych oraz informacji, które można uzyskać w biurze Krajowej Informacji Skarbowej.

Zalety i wady wykupu samochodu "na działalność" oraz prywatnie

1. Wykup na firmę

Wykup na firmę, czyli na działalność prowadzoną przez osobę fizyczną lub wspólnika spółki cywilnej.

A. Zalety

 • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty wykupu
 • możliwość odliczenia VAT od wykupu (w przypadku wykupu samochodu osobowego możliwość odliczenia VAT w wysokości 50%)
 • możliwość zaliczania do kosztów wydatków związanych z użytkowaniem samochodu (75% w przypadku aut osobowych użytkowanych także prywatnie)
 • [w przypadku odsprzedaży] sprzedaż na podstawie faktury, czyli zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

B. Wady

 • [w przypadku odsprzedaży] kwota uzyskana ze sprzedaży wykupionego przedmiotu leasingu jest opodatkowanym przychodem, konieczne jest także naliczenie VAT, o ile występowało prawo do odliczenia przy wykupie

2. Wykup na osobę prywatną

Wykup na osobę prywatną, czyli wykup prywatny przez prowadzącego działalność gospodarczą lub wspólnika spółki cywilnej bez wprowadzania do firmy.

A. Zalety

 • [w przypadku odsprzedaży] po pół roku od wykupienia przedmiotu z leasingu sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym oraz nie ma konieczności naliczenia VAT
 • możliwość zaliczania 20% kosztów podatkowych z tytułu wydatków związanych z użytkowaniem prywatnego samochodu osobowego w działalności (w tym paliwa)
 • możliwość odliczania 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych, w tym paliwa

B. Wady

 • brak możliwości zaliczenia do kosztów kwoty wykupu (lub amortyzacji) oraz odliczenia VAT od faktury wykupowej
 • [w przypadku odsprzedaży] konieczność odczekania minimum 6 miesięcy liczonych po miesiącu, w którym nastąpił wykup
 • [w przypadku odsprzedaży] kupujący będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Skutki podatkowe PIT i VAT – wykup prywatny a wykup na firmę

Wykup na firmę a wykup prywatny
Porównanie skutków podatkowych PIT i VAT

  Wykup na firmę Wykup prywatny
Wykup Odliczenie 50% VAT; netto+50% nieodliczonego VAT w koszty z uwzględnieniem maksymanego limitu 150 tys. zł (samochód wpisany do ewidencji środków trwałych, do 10 tys. możliwa jednorazowa amortyzacja) bez odliczenia VAT, bez kosztów podatkowych
Eksploatacja
(paliwo, serwis itp.)
Odliczenie 50% VAT; w koszty 75% wydatków (netto+50% nieodliczonego VAT) Odliczenie 50% VAT; w koszty 20% wydatków (netto+50% nieodliczonego VAT)
Sprzedaż Konieczne naliczene VAT oraz powstaje przychód (PIT) Bez naliczenia VAT, bez naliczenia PIT po użytkowaniu min. 6 miesięcy
Wyprowadzenie z majątku firmy
(np.: likwidacja działaności)
Konieczne naliczenie VAT od wartości rynkowej przy przekazaniu do majątku prywatnego. Powstaje przychód (PIT) przy sprzedaży do 6 lat od wyprowadzenia z działalności nie dotyczy

Na kogo powinna być wystawiona faktura wykupowa?

Jest to jedno za najczęstszych pytań, które otrzymujemy w sprawie wykupu prywatnego, tj. na kogo ma być wystawiona faktura wykupowa, czy może być „na działalność”, czy musi być na prywatne dane (tylko imię i nazwisko, brak nazwy firmy na fakturze) właściciela lub wspólnika w spółce cywilnej?

Odpowiedź jest jedna - nie ma żadnego znaczenia, czy faktura jest wystawiona na dane prywatne, czy dane działalności. Dla fiskusa liczy się sam fakt, że samochód lub inny przedmiot nie został wprowadzony do działalności. Wtedy, po co najmniej pół roku, można go sprzedać bez opodatkowania, nawet jeśli na fakturze widniały dane firmy, jej nazwa, NIP, adres siedziby itd. Po prostu podatnik nie ma obowiązku uwzględnić takiej faktury w swojej działalności.

 Dygresja 

Mimo że dla możliwości skorzystania z wykupu prywatnego nie ma znaczenia, czy na fakturze są dane prywatne, czy firmowe, to wiele firm leasingowych wychodziło naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i przez minione lata wystawiało faktury wykupu na ich prywatne dane. Trzeba było jedynie zgłosić takie oczekiwanie do leasingodawcy najczęściej na około miesiąc przed końcem umowy.

To się jednak zaczęło zmieniać pod koniec 2019 roku, a na bardziej „masową” skalę w 2020 roku. Obecnie zdecydowana większość leasingodawców odeszła od wystawiania faktur za wykup na prywatne dane. Oczywiście zmiana tej praktyki wywołała konsternację wielu osób i powstanie legend miejskich o rzekomym wprowadzeniu nowych, niekorzystnych przepisów.

Otóż nie zmieniło się nic od strony leasingobiorcy. Owszem, firmy leasingowe nie chcąc się narażać m.in. skarbówce, zaprzestały wystawiania faktur prywatnych, ale leasingobiorca nawet mając w ręku fakturę z danymi firmowymi, nie musi jej wprowadzać do firmy i nadal może sprzedać tak wykupiony samochód (czy inny przedmiot) po pół roku jako osoba prywatna bez podatku.

W tym zakresie nie zmieniły się żadne przepisy, a niedowierzającym polecamy prześledzenie ostatnich interpretacji indywidualnych, które nadal potwierdzają możliwość wykupu prywatnego pomimo faktury wystawionej na dane firmowe. Jedną z nowszych (ale nie jedyną) jest sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.348.2020.1.DJD z dnia 28 kwietnia 2020 roku.

Wykup prywatny w interpretacjach podatkowych

Jedną z bardziej kompleksowo wyjaśniających zagadnienie wykupu prywatnego po leasingu jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 stycznia 2017 roku o sygnaturze 1061-IPTPB1.4511.895.2016.2.KU. Oto przedstawiona w niej sytuacja.

Sytuacja podatnika

 1. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT
 2. Zamierza zawrzeć umowę leasingową na samochód osobowy wykorzystywany w działalności
 3. Czynsze leasingowe będzie zaliczał w koszty i odliczał VAT
 4. Po zakończeniu umowy zamierza wykupić samochód na cele prywatne, tj. nie wprowadzać go do działalności
 5. Faktura wykupu będzie wystawiona na leasingobiorcę, osobę fizyczną prowadzącą działalność

Stanowisko podatnika

 1. Podatnik jest zdania, że w sytuacji, gdy wykupiony przez niego samochód nie będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku firmy, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Przychód ze sprzedaży nie powstanie również, jeżeli zbycie samochodu osobowego będzie miało miejsce po upłynięciu pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie.
 2. Po wykupie samochodu osobowego po zakończeniu leasingu operacyjnego i przekazaniu ww. samochodu na cele osobiste nie należy również korygować, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, opłat leasingowych (naliczonych w trakcie trwania umowy leasingu), kiedy samochód służył prowadzonej działalności gospodarczej.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe

Analogiczne interpretacje i wyroki sądów administracyjnych

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 maja 2016 r., sygn. 1061-IPTPB3.4511.307.2016.1.AC
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2016 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.125.2016.2.SK
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 lutego 2016 r., sygn. IPTPB1/4511-650/15-4/MH
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2015 r., Nr IBPB-1/4511-592/15/AJ
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2015 r., Nr ITPB1/4511-502/15-2/KS
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2015 r., Nr ITPB1/4511-502/15-2/KS
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr ILPB1/4511-1-1505/15-2/AN
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.259.2019.1.JG
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 lipca 2019 r. sygn. 0115-KDIT1-2.4012.325.2019.1.AD
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.348.2020.1.DJD
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, wyrok z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Po 574/13
 • i wiele innych*

* – przedsiębiorcy bardzo często pytają fiskusa o kwestie związane z wykupem prywatnym i możliwością sprzedaży auta po pół roku bez podatków. W zasadzie nie ma tygodnia, żeby nie ukazywały się nowe interpretacje indywidualne w tej sprawie i należy podkreślić, że od miesięcy, a w zasadzie już od kilku lat są one korzystne dla podatników. Można śmiało mówić o ukształtowaniu się korzystnej linii interpretacyjnej.

Sposób z darowizną

Innym rozwiązaniem może być darowizna w formie przekazania środka trwałego bliskiej osobie. Świadczenia tego typu w rodzinie są zwolnione z podatku. Art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, mówiący o przychodach z nieodpłatnych świadczeń, nie dotyczy profitów otrzymanych od osób z I i II grupy podatkowej. Chodzi tu o małżonka, a także o zstępnych (dzieci, wnukowie), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów, zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Skutków podatkowych uniknie w takim przypadku zarówno darczyńca jak i obdarowany (o ile nie odsprzeda on środka trwałego przed upływem pół roku). Należy przy tym jednak zauważyć, że darowizna nie zwalnia z konieczności naliczenia VAT, o ile wcześniej był on odliczany - więc, aby tego uniknąć, najlepiej byłoby poprzedzić akt darowizny wykupem prywatnym. O fakcie darowizny istnieje również konieczność poinformowania Naczelnika Urzędu Skarbowego na druku SD-Z2.

Wykup na działalność

Środek trwały wykupiony po zakończeniu umowy leasingu może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu (KUP). Jednak jego dalsza sprzedaż będzie rodziła skutki w podatku dochodowym i VAT - innymi słowy trzeba będzie zapłacić podatek od sprzedaży wykupionego przedmiotu. Więcej w artykule: Wykup przedmiotu leasingu i jego sprzedaż - skutki podatkowe

Koniec wykupu prywatnego z leasingu od 2022 roku

To już w zasadzie pewne, że z początkiem 2022 roku przedsiębiorcy utracą możliwość korzystania z wykupu prywatnego, który pozwalał na sprzedaż, np.: samochodu osobowego bez żadnych podatków już po pół od wykupienia go z leasingu. Takie ograniczenie znalazło się w rządowym projekcie szerokich zmian podatkowych nazywanych Polskim Ładem, który 1 października 2021 r. został przyjęty przez Sejm. Obszerna i aktualizowana informacja na ten temat: Koniec wykupu prywatnego z leasingu od 2022 roku

Więcej o leasingu samochodów?

Tu dowiesz się wszystkiego o finansowaniu samochodów osobowych i dostawczych - znajdziesz oferty oraz skorzystasz z przewodnika: Auto Leasing - oferty i przewodnik

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

4.7014925373134 1 1 1 1 1 4.70 (134)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

1. Wypełnij tylko jeden formularz
2. Otrzymasz wiele ofert i naszą analizę
3. Sam wybierzesz najlepszą propozycję

Indywidualna pomoc w wyborze leasingu

Użytkownicy Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatną analizę otrzymanych ofert i warunków umów, co bardzo ułatwia wybór leasingu i pozwala uniknąć poważnych błędów. Sprawdź jak >

Ikona komentarza na forumKomentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: Podatkowe skutki wykupu z leasingu oraz sprzedaży wykupionego przedmiotu >

Chcesz dowiedzieć się więcej o leasingu?


Kalkulator i arkuszLeasing i podatki

Zagadnienia podatkowe dotyczące leasingu (PIT, CIT, VAT). Koszty i odliczenia. Zestawienie wszystkich poradników na FmLeasing.pl poruszających bezpośrednio i pośrednio kwestie podatkowe.


Drewniany samochód zabawkaJak zacząć jeździć samochodem o połowę droższym w ciągu 3 lat?

Weź samochód w leasing, wykup go i sprzedaj. Kolejny będziesz mógł wziąć nawet o połowę droższy nie płacąc więcej za ratę. Sprawdź jak…


Samochody osoboweLeasing samochodu osobowego - kompleksowy poradnik

Odpowiadamy na czym polega leasing samochodów. Ile kosztuje i gdzie wziąć? Kto może otrzymać, jakie warunki trzeba spełnić i jakie przedstawić dokumenty? Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty i leasingodawcy? Ile można zaoszczędzić na podatkach?


Tablica z napisem 4 błędy4 poważne błędy popełniane przy leasingu samochodu

Cztery najczęściej spotykane błędy to: niestaranny wybór oferty leasingowej, złe oszacowanie okresu finansowania, przecenienie lub niedocenienie swoich możliwości finansowych, nienegocjowanie kosztów ubezpieczenia w kolejnych latach.


Czerwony sportowy samochód widok przedniej maski, lampy i atrapyLeasing czy wynajem długoterminowy samochodu?

Wynajem długoterminowy samochodów jest alternatywą dla klasycznego leasingu z wykupem. Coraz więcej przedsiębiorców, chcących sfinansować nowy pojazd, zastanawia się - wybrać leasing czy wynajem długoterminowy? Która forma dla kogo jest korzystniejsza? Skorzystaj z kalkulatora porównującego koszty i wysokość raty.


Michał Krupiński

Autor: Michał Krupiński

Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński

Pierwszy raz na FmLeasing.pl?
Sprawdź dlaczego jesteśmy wyjątkowi i w czym możemy Ci pomóc.
Dowiedz się więcej...

Portal FmLeasing.pl