Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Podstawy leasingu

Słownik Wyrazów Leasingowych, czyli alfabetycznie posortowane pojęcia i terminy związane z leasingiem. Definicje i wyjaśnienia słów oraz ich pisownia.

Abonament / Auto w abonamencie

Potoczne oraz marketingowe określenie odmiany leasingu operacyjnego samochodów z dużym wykupem. Leasingobiorca płaci za użytkowanie samochodu (nie spłaca jego wartości). Na koniec umowy ma możliwość wykupić samochód za wartość zbliżoną do rynkowej lub zwrócić pojazd do finansującego.

Artykuł na ten temat: Auto Abonament - zestawienie ofert leasingu z wysokim wykupem

Cesja

Cesja umowy leasingu umożliwia korzystającemu (cedent) odstępnie praw do umowy i przekazanie przedmiotu leasingu osobie (firmie) trzeciej (cesjonariusz). Cesjonariusz, po zaakceptowaniu przez finansującego, staje się nowym korzystającym i kontynuuje spłatę rat leasingowych. Cedent i Cesjonariusz mogą umówić się pomiędzy sobą na zapłatę wynagrodzenia (odstępne) za przekazanie praw do umowy.

Artykuł na ten temat: Cesja leasingu - wszystko o przejęciu umowy

Czynsz inicjalny

Udział własny korzystającego, innymi słowy jest to wpłata wstępna wnoszona w momencie zawierania umowy leasingu. Z reguły oznaczana jest w procentach w odniesieniu do wartości początkowej przedmiotu leasingu, w zakresie od 0% do 45% (najczęściej od 10% do 20%).

Artykuł na ten temat: Co to jest czynsz inicjalny? oraz Czynsz inicjalny: wpłacać mniej czy więcej?

Czynsz leasingowy / rata leasingowa

Jest to suma pieniędzy stanowiąca zapłatę za użytkowanie przedmiotu leasingu. Wysokość poszczególnych rat (czynszów) leasingowych reguluje harmonogram spłat będący, wraz z OWUL, załącznikiem do umowy leasingu. Najczęściej czynsze leasingowe płatne są co miesiąc w równej wysokości. Można jednak kształtować je również indywidualnie, np. degresywnie, sezonowo, z karencją, itd. Raty leasingowe mogą być ze zmiennym oraz stałym oprocentowaniem.

Artykuł na ten temat: Raty leasingowe – wszystko na ich temat oraz Stałe czy zmienne oprocentowanie leasingu? Które wybrać?

Dostawca / Zbywca

Jest to producent lub firma handlowa, od której leasingodawca kupuje środek trwały, będący przedmiotem leasingu. Z reguły to leasingobiorca wybiera dostawcę i środek trwały, choć leasingodawcy często ściśle współpracują z wybranymi sieciami handlowymi, oferując preferencyjne warunki zakupu. Wszelkie prawa z tytułu wad rzeczy, na mocy ustawy, przejmuje leasingobiorca i dochodzi ich bezpośrednio u dostawcy pomimo tego, że to leasingodawca jest właścicielem.

Artykuł na ten temat: Dostawca (zbywca) w leasingu oraz Leasingobiorca ponosi konsekwencje wyboru przedmiotu leasingu

Full Service Leasing

Full Service Leasing (FSL) jest leasingiem z pełną obsługą, oferowanym przy leasingu lub wynajmie długoterminowym samochodów. W racie leasingu zawarte jest nie tylko finansowanie, ale także koszt usług dodatkowych świadczonych przez leasingodawcę takich, jak ubezpieczenie, obsługa serwisowa, wymiana opon, itp.

Artykuł na ten temat: Full Service Leasing – co to jest?

GAP ubezpieczenie

GAP (z angielskiego Guaranteed Asset Protection bądź Guaranteed Auto Protection) jest ubezpieczeniem straty finansowej powstałej z chwilą powstania szkody całkowitej samochodu. W zależności od wariantu, GAP wraz z AC umożliwia, np.: uzyskanie odszkodowania w wysokości nawet 100% ceny samochodu z dnia jego zakupu. Dlatego ubezpieczenie GAP jest bardzo popularne przy leasingu i często oferowane przez leasingodawców.

Artykuł na ten temat: Ubezpieczenie GAP w leasingu

Harmonogram spłat

Harmonogram jest załączony do umowy leasingu i określa szczegółowo terminy oraz wysokość opłat ciążących na leasingobiorcy z tytułu zawartej umowy, takich jak czynsz inicjalny, raty leasingowe, wykup. Harmonogram może być zmieniany jednostronnie przez leasingodawcę lub na wniosek leasingobiorcy według z góry ustalonych reguł, zapisanych w umowie leasingu i/lub dołączonego do niej OWUL.

Kaucja / Depozyt

Stosowana sporadycznie jako dodatkowe zabezpieczenie należności wynikających z umowy leasingowej. Jest on zwracany leasingobiorcy w terminie i na warunkach zawartych w umowie (np.: po zakończeniu leasingu). Niektóre firmy leasingowe nazywają w ten sposób (kaucja) wpłatę leasingobiorcy na poczet czynszu inicjalnego lub wykupu, która następnie (po wystawieniu faktury przez finansującego) jest przeksięgowywana na poczet tych właśnie należności.

Artykuł na ten temat: Kaucja zabezpieczająca wykup po leasingu?

Leasing bezpośredni

Typ umowy leasingu, w której dystrybutor lub producent oddaje korzystającemu w leasing wyprodukowany przez siebie środek trwały zamiast go sprzedawać.

Artykuł na ten temat: Leasing bezpośredni i pośredni

Leasing fabryczny

Leasingiem fabrycznym określamy ofertę finansowania proponowaną przez firmy leasingowe powiązane z dostawcą (zbywcą) środka trwałego. Często finansujący i dostawca należą do tej samej grupy kapitałowej.

Artykuł na ten temat: Leasing fabryczny - dlaczego jest tyle skarg?

Leasing finansowy (kapitałowy)

Przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy. Może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Poza amortyzacją, podobnie jak przy kredycie, kosztem są również odsetki. Część "odsetkowa" czynszów leasingowych stanowi jednocześnie przychód leasingodawcy. Nie jest kosztem dla leasingobiorcy oraz przychodem dla leasingodawcy część kapitałowa raty leasingu finansowego.

Artykuł na ten temat: Leasing finansowy oraz Leasing operacyjny czy finansowy - który wybrać?

Leasing konsumencki

Zwany również prywatnym. Jest rozwiązaniem finansowym skierowanym do osób indywidualnych, nieprowadzących działalności gospodarczej. W swojej istocie nie różni się od leasingu skierowanego do przedsiębiorców. Leasing konsumencki, bardzo popularny w krajach rozwiniętych, w Polsce jest marginalny i oferowany jedynie przez kilka firm leasingowych.

Leasing pośredni

W odróżnieniu od leasingu bezpośredniego, jest to typ umowy, w której finansujący i dostawca to dwa odrębne podmioty. Jest to dominujący w Polsce rodzaj zwieranych umów leasingu.

Artykuł na ten temat: Leasing bezpośredni i pośredni

Leasing operacyjny (bieżący)

Przedmiot umowy leasingu jest składnikiem majątku leasingodawcy. Finansujący ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Czynsze leasingowe wraz z czynszem początkowym są przychodem leasingodawcy, a jednocześnie kosztem leasingobiorcy. Umowa leasingu operacyjnego zawierana jest, z reguły, na okres krótszy niż okres zużycia leasingowanego środka trwałego.

Artykuł na ten temat: Leasing operacyjny oraz Leasing operacyjny czy finansowy - który wybrać?

Leasing walutowy / denominowany

Opłaty leasingowe regulowane są w walutach obcych (walutowy) lub w złotych po przeliczeniu z waluty umowy (denominowany).

Artykuł na ten temat: Leasing w walutach obcych czy w złotych?

Leasing z Serwisem

Leasing z Serwisem jest ograniczoną wersją Full Service Leasingu. Składa się na niego finansowanie przedmiotu z dwoma lub więcej usługami dodatkowymi, przy czym jedną z nich powinien być serwis mechaniczny.

Artykuł na ten temat: Leasing z Serwisem - co to jest?

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny określa transakcje, w której leasingobiorca jest jednocześnie korzystającym i dostawcą. Leasingobiorca sprzedaje swój własny majątek leasingodawcy, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu. Leasing zwrotny stosowany jest często w celu uwolnienia środków finansowych korzystającego (poprawa płynności), ewentualnie optymalizacji kosztów podatkowych.

Artykuł na ten temat: Leasing zwrotny – Kiedy się przydaje i jak uzyskać?

Leasingobiorca / Korzystający

Może nim być każdy podmiot gospodarczy, osoba indywidualna, nieprowadząca działalności, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia, itd. Leasingobiorca musi spełnić też wymagania stawiane przez finansującego, w tym te związane z minimalizacją ryzyka finansowego, itp.

Leasingodawca / Finansujący

Najczęściej spotykanymi leasingodawcami są wyspecjalizowane przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe. Często są to spółki prawa handlowego powołane przez bank lub grupę finansową. Forma prawna prowadzenia tego typu działalności nie jest prawnie narzucona, jednak z reguły są to spółki z ograniczoną działalnością i spółki akcyjne. Leasingodawca na mocy umowy oddaje leasingobiorcy środek trwały stanowiący przedmiot leasingu w użytkowanie oraz umożliwia mu pobieranie z niego pożytków.

OWUL

Ogólne Warunki Umowy Leasingu są załącznikiem do umowy leasingu, gdzie zapisane prawa i obowiązki korzystającego i finansującego, zasady użytkowania przedmiotu leasingu, sprawy ubezpieczeniowe i rozliczania szkód, warunki dostawy i zakończenia umowy.

Artykuł na ten temat: Na co zwracać szczególną uwagę w zapisach umów leasingu i OWUL?

Poręczyciel

Z reguły jest to podmiot gospodarczy, posiadający odpowiednią historię finansową i zdolność kredytową, który zabezpiecza (poręcza) prawidłowe wykonanie umowy przez leasingobiorcę. Poręczyciel jest konieczny w sytuacji, gdy leasingobiorca nie spełnia warunków zdolności kredytowej, stawianych mu przez leasingodawcę.

Procedura uproszczona

Procedura ubiegania się o leasing nie wymagając się od przedsiębiorcy udowadniania jego zdolności kredytowej (bez dokumentów finansowych). W procedurze uproszczonej finansowane są głównie samochody osobowe i dostawcze.

Artykuł na ten temat: Co można sfinansować w procedurze uproszczonej?

Przedmiot leasingu

Przedmiotem leasingu może być rzecz ruchoma lub nieruchoma zwana środkiem trwałym w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Za środek trwały uważa się przedmiot podlegający amortyzacji, czyli w praktyce o wartości nie mniejszej niż 3500 zł. Przedmiotem leasingu może być sprzęt komputerowy i biurowy, w tym oprogramowanie, środki transportu: samochody ciężarowe, osobowe, dostawcze, samoloty, statki, inne, maszyny i urządzenia, linie technologiczne, nieruchomości, inne

Artykuł na ten temat: Co można sfinansować leasingiem?

TOIP

Tabela Opłat i Prowizji to (zazwyczaj) załącznik do umowy leasingowej zawierający stawki opłat manipulacyjnych za czynności dodatkowe świadczone przez finansującego.

Artykuł na ten temat: Opłaty dodatkowe w leasingu

Vendor leasing

Vendor to po angielsku sprzedawca, a leasingiem vendorowym określamy ofertę finansowania dostępną u dostawcy (zbywcy) środka trwałego. Leasing vendorowy może być proponowany klientom sprzedającego w formie leasingu fabrycznego lub w ramach współpracy sprzedającego, np.: dealera samochodowego lub dystrybutora danej marki maszyn i urządzeń z konkretną firmą leasingową.

Wykup / wartość końcowa / wartość rezydualna

Umowna suma, za jaką firma leasingowa zobowiązuje się odsprzedać leasingobiorcy przedmiot umowy leasingowej. Wartość ta jest zwykle niższa niż wynikałoby to z normatywnego zużycia przedmiotu leasingu i może znacząco odbiegać od wartości rynkowej przedmiotu. Wpływ na wysokość wykupu mają między innymi regulacje dotyczące amortyzacji, jednak często wysokość wykupu wynosi nie więcej niż 1%.

Artykuł na ten temat: Wykup przedmiotu leasingu – jak w praktyce wygląda zakończenie umowy?

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl