Cesja umowy leasingu

Staramy się kompleksowo informować o każdym zagadnieniu dotyczącym leasingu, nie inaczej jest w przypadku tematu cesji umowy leasingu. Z niniejszego poradnika dowiecie się od czego zacząć, żeby dokonać cesji, jakie są formalności, koszty i skutki podatkowe dla oddającego i przejmującego, a także kto może przejąć leasing. Poruszamy także sprawę odstępnego i jego rozliczenia na przykładach oraz udzielamy wskazówek, jak skutecznie odstąpić leasing.

KRÓTKO: Czego dowiesz się z tego artykułu?

Nosząc się z zamiarem przekazania swojej umowy i jej przedmiotu innemu podmiotowi, skontaktuj się najpierw z leasingodawcą. Powinieneś dowiedzieć się jakie są warunki cesji (np.: wysokość opłaty manipulacyjnej) oraz jakie warunki dotyczące oceny zdolności kredytowej powinien spełnić podmiot/firma, która będzie chciała przejąć umowę. Następnie zastanów się nad skutkami podatkowymi oraz przygotuj odpowiednio ogłoszenie o cesji, aby móc szybko znaleźć chętnego na przejęcie umowy.

Spis treści

Cesja musi być zgodna z przepisami podatkowymi

Do 2013 roku organy podatkowe najczęściej interpretowały przepisy, a raczej ich brak, na niekorzyść przedsiębiorców i stały na stanowisku, że po cesji leasing powinien być traktowany jako zupełnie nowa umowa. Powodowało to szereg niedogodności dla podatników i w praktyce utrudniało, a często uniemożliwiało przejmowanie umów. Jednak w 2013 roku weszły w życie regulacje odblokowujące cesję. Fiskus zaczął od tego momentu traktować zmianę leasingobiorcy jako swojego rodzaju kontynuację leasingu, która nie powinna w praktyce wywoływać negatywnych skutków zarówno dla "starego", jak i "nowego leasingobiorcy.

Jednak warunkiem jest, żeby przy okazji zmiany stron umowy nie dochodziło do zmiany innych jej postanowień (np.: skrócenie lub wydłużenie okresu, przeliczenie wartości rat leasingowych, itp.), w przeciwnym razie taka umowa zostanie potraktowana jako zupełnie nowa. Co za tym idzie musiałaby być ponownie zawarta na okres minimum 40% czasu normatywnej amortyzacji przedmiotu leasingu oraz opiewać na jego wartość rynkową.

Co daje cesja leasingu? Kiedy jest przydatna?

Leasing operacyjny ma bardzo wiele zalet, ale ma też kilka wad. Jedną z nich jest konieczność związania się umową na okres wynoszący co najmniej 40% czasu normatywnej amortyzacji przedmiotu. W przypadku samochodów osobowych jest to okres minimum dwóch lat, a w przypadku większości ciężkiego transportu oraz maszyn i urządzeń nawet minimum trzech lat.

Leasingobiorca, który chciałby przed tym okresem przerwać bądź zakończyć umowę, ma dość wąskie pole manewru. Zwrócenie przedmiotu leasingodawcy i rozliczenie umowy jest najczęściej mało korzystne finansowo. Z kolei wcześniejszy wykup, przed upływem minimalnego okresu może się odbyć jedynie za wartość rynkową przedmiotu. Jeżeli jest ona znacznie wyższa niż wartość pozostałych do spłaty rat, to będzie to operacja bardzo nieopłacalna.

W takich sytuacjach rozwiązaniem staje się cesja umowy leasingu na firmę trzecią. Rozszerza to znacznie wachlarz rozwiązań pozwalających wybrnąć z niechcianego już leasingu bez większych strat finansowych, poprzez jego odstąpienie. Cesja leasingu jest także dobrym rozwiązaniem dla firm dokonujących przekształceń właścicielskich, gdzie po zmianach (także fuzjach, przejęciach) możliwe staje się kontynuowanie umów na dotychczasowych warunkach jednak przez (formalnie) inny podmiot.

Kto może przejąć leasing?

Mówiąc w uproszczeniu, przejąć leasing od dotychczasowego korzystającego może każdy, na kogo zgodzi się leasingodawca. Finansujący będzie musiał sprawdzić wcześniej wiarygodność i ewentualnie zdolność kredytową przyszłego cesjonariusza. W praktyce oznacza to podobne rozpatrzenie wniosku, jak w przypadku nowego leasingu.

Najczęściej przejmowanymi przedmiotami są samochody osobowe i wówczas przejmujący składa wniosek w ramach procedury uproszczonej, jak to ma miejsce zazwyczaj przy auto leasingu. Podobnie jest także w przypadku pojazdów dostawczych i ciężarowych, czy innych popularnych środków trwałych. W pozostałych przypadkach kondycja finansowa potencjalnego przejmującego może być badana bardziej wnikliwie.

Ważna uwaga – o ile nie ma problemu z przekazaniem leasingu innej działającej firmie, o tyle problematyczne jest, aby leasing mogła przejąć osoba indywidualna, nieprowadząca działalności.

Jak dokonać cesji? Od czego zacząć i co ustalić?

Odstąpienie leasingu należy zacząć od ustalenia związanych z tym formalności i kosztów.

 1. Przede wszystkim należy skontaktować się z finansującym, aby sprawdzić na jakich warunkach umożliwia on przeprowadzenie cesji.
  • Większość leasingodawców nalicza opłatę manipulacyjną za zmianę leasingobiorcy, najczęściej w wysokości pomiędzy 500 a 1000 zł netto. Jednak niektóre firmy leasingowe potrafią liczyć sobie za to jeszcze więcej. Także w zależności od leasingodawcy opłatę tę może ponosić nowy lub dotychczasowy korzystający - nie ma jednego schematu.
  • Należy sprawdzić także jakie wymagania postawi leasingodawca ewentualnemu, nowemu leasingobiorcy, który będzie chciał przejąć umowę, o czym wspomnieliśmy w poprzednim akapicie.
  • Istotne jest ustalenie co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu, czy przechodzi ono na cesjonariusza, a jeśli nie (zazwyczaj nie), to w jaki sposób można wycofać pieniądze za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
 2. Kolejnym krokiem jest obliczenie pozostałych do końca leasingu opłat i przygotowanie oferty (np. oszacowanie satysfakcjonującej wysokości tak zwanego odstępnego), która pozwoli rozpocząć poszukiwania zainteresowanej firmy, na którą będzie można scedować umowę.
 3. Po znalezieniu zainteresowanego przejęciem umowy należy złożyć wniosek o cesję do leasingodawcy.
 4. Po uzyskaniu zgody na cesję od finansującego, pozostaje podpisać "papiery", rozliczyć się z leasingodawcą oraz cesjonariuszem i przekazać mu przedmiot.

Trzeba dodać, że wszystkie te czynności mogą zająć trochę czasu - czasem nawet kilka tygodni. Więc należy zacząć działać z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby nie poszukiwać cesjonariusza i nie przepisywać umowy pod presją czasu.

Z odstępnym czy bez odstępnego?

Oczywiście jest to sprawa indywidualna czy leasing oddać z doliczonym odstępnym czy bez odstępnego – jest to wynagrodzenie płacone przez przejmującego dotychczasowemu leasingobiorcy. Jeżeli wartość rynkowa przedmiotu jest sporo wyższa niż wartość pozostającego do końca spłaty leasingu, tym odstępne może być wyższe. Jednak trzeba pamiętać, że im będzie ono wyższe, tym trudniej będzie znaleźć na rynku chętnego do przejęcia umowy. W sytuacjach, kiedy do końca spłaty został jeszcze długi okres i duża kwota, oczywiście najlepiej będzie wystawić ogłoszenie bez odstępnego, albo z symboliczną tylko kwotą - co będzie widać na poniższych przykładach.

Przykład nr 1

Korzystający wziął w leasing auto o wartości 100 tys. zł, na 4 lata z wpłatą własną 20%. Po trzech latach zdecydował się na cesję. Do końca leasingu pozostał rok spłaty. Przyjmijmy, że wartość rynkowa tego samochodu po 3 latach wynosi ok. 50 tys. zł.

 • Miesięczne raty: 12 x 1848,46 zł
 • Wykup (1%): 1000 zł
 • Opłata manipulacyjna za cesję: 1000 zł
 • Razem zobowiązania leasingowe: 24181,52 zł
 • Wartość rynkowa samochodu w chwili cesji: 50000 zł
 • Nadwyżka: 50000 zł - 24181,52 zł = 25818,48 zł

Komentarz: Jak widać wartość rynkowa auta znacznie przewyższa wartość pozostałych do spłaty zobowiązań leasingowych. Więc dotychczasowy leasingobiorca będzie mógł wystawić ofertę z dość sporą kwotą odstępnego.

Przykład nr 2

Przyjmijmy, że mamy do czynienia z prawie taką samą sytuacją jak w przykładzie nr 1, ale dla odmiany był to leasing z niską wpłatą własną (5%) i wysokim wykupem (20%). Spowoduje to, że po trzech latach leasingu kwota pozostała do spłaty będzie nadal znacząca (choć miesięczna rata będzie praktycznie na tym samym poziomie).

 • Miesięczne raty: 12 x 1843,74 zł
 • Wykup (20%): 20000 zł
 • Opłata manipulacyjna za cesję: 1000 zł
 • Razem zobowiązania leasingowe: 43124,88 zł
 • Wartość rynkowa samochodu w chwili cesji: 50000 zł
 • Nadwyżka: 50000 zł - 43124,88 zł = 6875,12 zł

Komentarz: Tym razem kwota nadwyżki jest dużo mniejsza. Prawdę mówiąc, w tym przypadku, żeby nasza oferta cesji była atrakcyjna i żeby móc w miarę szybko znaleźć chętnego na przejęcie leasingu, trzeba byłoby albo w ogóle zrezygnować z odstępnego albo zażądać symbolicznej jego kwoty.

Skutki podatkowe dla dotychczasowego leasingobiorcy, czyli zbywcy praw do umowy leasingu (cedenta)

Nie trzeba korygować odliczonych podatków

Takie pytania się pojawiają, więc od razu rozwiewamy wątpliwości. Dotychczasowy leasingobiorca, jeżeli „odda” swój leasing, nie musi dokonywać żadnych korekt w podatku. Nie ma znaczenia, że zaliczał raty w koszty oraz odliczał VAT. Nie musi fiskusowi niczego oddawać w momencie kiedy zakończy umowę przed czasem, niezależnie czy stało się to poprzez zwrócenie przedmiotu do leasingodawcy czy też poprzez cesję praw na nowego korzystającego.

Co z odstępnym i podatkiem od niego? Co napisać na fakturze za odstępne?

Dotychczasowy leasingobiorca może umówić się z nowym, że w zamian za przekazanie praw do umowy ten drugi zapłaci wynagrodzenie, potocznie zwane odstępnym (odpłatne zbycie praw majątkowych). Dzieje się tak, kiedy pozostałe do końca raty przejmowanej umowy leasingowej są niższe niż wartość rynkowa samochodu bądź innego środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingu. Wysokość odstępnego jest zatem „wyrównaniem” do wartości rynkowej.

Z tego tytułu zbywca powinien wystawić fakturę. Sprzedaż praw majątkowych jest oczywiście przychodem dotychczasowego korzystającego, a jeśli jest on podatnikiem VAT, to powstanie konieczność zapłaty VAT (23%) od ceny odstępnego.

Jak nazwać na fakturze tą czynność? Panuje tutaj dowolność. Może to być choćby „opłata za przejęcie praw do umowy nr X", "przeniesienie praw użytkowania przedmiotu leasingu X, „odstępne za przekazanie praw do umowy leasingu”, „przekazanie praw do umowy leasingu” itd.

Skutki podatkowe dla nowego leasingobiorcy, czyli nabywcy praw do umowy leasingu (cesjonariusza)

Co z podatkami od rat leasingu przejętej umowy (PIT, CIT, VAT)?

Zakładając, że umowa została przejęta w zgodzie z regulacjami obowiązującymi od 1 stycznia 2013 roku, nowy leasingobiorca może bez ograniczeń zaliczać w koszty kolejne raty leasingu. Może także odliczać VAT od rat w pełnej wysokości chyba, że przedmiotem przejętej umowy jest samochód osobowy użytkowany służbowo i prywatnie. Wówczas należy stosować zasadę odliczenia 50% VAT od każdej raty, a przy zaliczaniu kosztów PIT/CIT uzwględniać obowiązujący od 2019 roku limit kwotowy 150 tys. zł (225 tys. zł dla aut elektrycznych).

Co z podatkami od faktury za odstępne (PIT, CIT, VAT)?

Nowy leasingobiorca może odliczyć cały VAT od faktury za odstępne, chyba że przedmiotem przejmowanej umowy jest samochód osobowy wówczas możliwe jest odliczenie 50% VAT (interpretacja sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.481.2018.2.MJ z dnia 14 sierpnia 2018 r.). Odstępne będzie także kosztem podatkowym u nowego korzystającego, chyba, że dotyczy ono samochodu osobowego, a odstępne jest częściową spłatą wartości pojazdu, wówczas powinno się stosować proporcję z limitem w kwocie 150 tys. zł (225 tys zł elektryczne). W przypadku firm prowadzących pełną rachunkowość, koszt poniesiony na odstępne powinien być rozliczany proporcjonalnie w całym okresie trwania przejętej umowy leasingu (interpretacja indywidualna ILPB3/423-594/08-5/EK).

Żółty symbol żarówkiCzy wiesz, że sposób zaliczenia w koszty faktury za odstępne zależy od konstrukcji umowy pomiędzy cesjonariuszem i cedentem? Dlatego dla pewności, jak należy postępować, warto wystąpić o interpretację indywidualną lub przynajmniej skontaktować się z Krajową Informacją Skarbową (tel. 801055055 lub 223300330).

Cesja leasingu auta osobowego kosztującego powyżej 150 tys. zł według przepisów obowiązujących od 2019 r.

Przepisy podatkowe zmieniane naprędce – a tak było w przypadku wprowadzenia obowiązującego od 2019 r. limitu 150 tys. zł dla leasingu aut osobowych – mają to do siebie, że wywołują wiele zamieszania i nieprzewidzianych wcześniej skutków… Tak jest w przypadku cesji umowy leasingu auta osobowego kosztującego powyżej 150 tys. zł, czyli powyżej limitu umożliwiającego zaliczenie w koszty uzyskania przychodu (KUP) całości wydatków związanych z leasingiem.

Powstaje pytanie, w jaki sposób powinien zaliczać w KUP raty leasingowe przedsiębiorca, który przejmie leasing samochodu kosztującego pierwotnie więcej niż 150 tys. zł.

Według informacji, które obecnie (stan na maj 2020 r.) można uzyskać w Krajowej Informacji Skarbowej, cesja umowy leasingu samochodu powoduje konieczność stosowania nowych zasad zaliczania leasingu w KUP, czyli trzeba uwzględniać obowiązujący od początku 2019 r. limit 150 tys. zł. Co gorsza, przejmujący leasing do ustalenia proporcji KUP od płaconych od momentu cesji rat, powinien brać początkową wartość samochodu, a nie, np.: wartość rynkową w chwili przejęcia. Potwierdza to także podatkowa interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 marca 2019 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.590.2018.1.MT, które potwierdzają także kolejne 0112-KDIL3-3.4011.435.2018.2.DS z dnia 21 marca 2019 r. oraz 0114-KDIP2-2.4010.155.2019.1.AG z 17 maja 2019 r.

Co ciekawe, jeszcze w lutym 2019 r. KIS informowała nas, że przejmowane umowy należy rozróżniać na te zawarte przed i po 31 grudnia 2018 roku. Powiedziano nam, że przejęcie umowy zawartej przed 2019 rokiem daje cesjonariuszowi prawo stosowania starych zasad (bez uwzględniania limitu 150 tys. zł). Jak widać interpretacja fiskusa w tej sprawie zmieniła się na niekorzystną dla podatników.

 NOWSZE  Podejście fiskusa do cesji umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2019 roku zakwestionował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzeczeniem sygn. I SA/Gl 1186/19 z dnia 5 lutego 2020 roku, z którego wynika, że zmiana strony umowy nie powinna skutkować koniecznością przejścia na nowe, limitowane zasady zaliczania KUP:

„/.../ zmiana umowy co do podmiotu korzystającego (leasingobiorcy) nie wpływa na prawa i obowiązki w zakresie prawa podatkowego odnoszące się do treści umowy leasingu, która w tym zakresie nie uległa zmianie. Mianowicie wskazanym przez Wnioskodawcę aneksem nie dokonano, np. zmiany przedmiotu umowy lub jego wartości, czy też ilości lub wysokości rat. Oznacza to, że wspomniany aneks pozostaje bez znaczenia dla skutków podatkowych. ” – fragment uzasadnienia wyroku WSA W Gliwicach sygn. I SA/Gl 1186/19

Jednak na razie powyżej wspomniany wyrok nie zmienił podejścia fiskusa...

Nie da się ukryć, że obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku zasady opodatkowania leasingu drogich aut osobowych uderzają w rynek cesji. Jaki bowiem jest sens przejęcia umowy samochodu kosztującego początkowo, np.: 300 tys. zł w trzecim, czy czwartym roku leasingu, kiedy jego realna wartość rynkowa będzie wynosiła poniżej 150 tys. zł, jeśli podatkowo będziemy musieli traktować go jako samochód warty nadal 300 tys. zł i zaliczać w KUP połowę wydatków leasingowych (150 tys./300 tys. = ½ KUP)

Przejęta umowa, a odroczenie rat z powodu koronawirusa – zmiana interpretacji

W pierwszym akapicie (Cesja musi być zgodna z przepisami podatkowymi) wyjaśniliśmy, że jednym z warunków „zgodności” podatkowej cesji umowy leasingu jest to, że przejmujący leasingobiorca nie może zmienić jej warunków. Nie wdając się w szczegóły, napiszemy tylko, że celem tej regulacji było ograniczenie nadmiernej optymalizacji podatkowej. Niemniej fiskus, jak to ma w zwyczaju, często bardzo szeroko interpretował to ograniczenie, uznając, że niemal każda zmiana w umowie już po jej przejęciu (np.: drobna korekta harmonogramu), powodowała, że z podatkowego punktu widzenia porzestawała ona być umową leasingu operacyjnego. Rodziło to wiele negatywnych skutków, a jednym z nich było to, że w zasadzie niemożliwe było wykupienie przedmiotu na koniec leasingu za wartość mniejszą niż rynkowa, nawet jeśli w umowie wartość rezydualna wynosiła zwyczajowe 1%.

Tymczasem w związku z pandemią wywołaną przez SARS-Cov-2 wielu leasingobiorców ratuje się, np.: zawieszając czasowo spłatę rat i wydłużając umowę, co umożliwia większość firm leasingowych.

Tu właśnie pojawiał się problem – jeśli leasingobiorca, który jakiś czas temu przejął od kogoś leasing poprzez cesję chciał zmodyfikować harmonogram tak, aby poradzić sobie w trudnej sytuacji finansowej wywołanej przez pandemię, to istniało ryzyko, że narazi się fiskusowi. Z tego powodu część firm leasingowych odprawiało z kwitkiem cesjonariuszy, którzy wnioskowali o zmiany w harmonogramie, gdyż także dla finansujących taka sytuacja powoduje negatywne skutki podatkowe.

W 2020 r. branża leasingowa, w tym Związek Polskiego Leasingu zaapelował do Ministerstwa Finansów o wydanie korzystnej dla podatników interpretacji ogólnej, argumentując, że takie podejście było niezwykle krzywdzące dla leasingobiorców zmagających się ze skutkami pandemii COVID-19:

Andrzej Sugajski „Jesteśmy przekonani, że intencją ustawodawcy nie było pozbawienie leasingobiorców możliwości wsparcia w czasach pandemii. Dlatego wystąpiliśmy do ministra finansów o skorygowanie dotychczasowej wykładni przepisów podatkowych i wydanie interpretacji ogólnej. Takie rozwiązanie zabezpieczyłoby podatników, bo wiązałoby wszystkich urzędników.” – Andrzej Sugajski, dyrektor generalny ZPL w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej

Więcej o sytuacji w leasingu spowodowanej pandemią COVID-19: Problemy ze spłatą leasingu? Jak sobie poradzić podczas epidemii?

 Aktualizacja  W dniu 15 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało korzystną interpretację ogólną: Korzystna interpretacja ogólna – zmiany w umowie możliwe także po cesji

 Nowe   Korzystna interpretacja ogólna – zmiany w umowie możliwe także po cesji

W odpowiedzi m.in. na wspomniane w poprzednim akapicie apele branży, Ministerstwo Finansów w dniu 15 lutego 2021 r. wydało korzystną dla leasingobiorców, którzy przejęli leasing interpretację ogólną sygn. DD6.8202.4.2020. Interpretacja wymienia zmiany, które można wprowadzić do umowy po dokonaniu cesji i które nie będą skutkowały – jak dotychczas – ryzykiem zmiany klasyfikacji leasingu przez Urzędy Skarbowe.

W myśl interpretacji po cesji leasingu możliwe jest:

 • obniżenie wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek wydłużenia okresu trwania umowy,
 • zwiększenie wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek skrócenia okresu trwania umowy (jednak na okres nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji danego przedmiotu leasingu),
 • zawieszenie przez określony okres płatności rat,
 • obniżenie przez określony okres płatności rat,
 • wydłużenie okresu trwania i obniżenie wartości wymagalnych rat leasingowych, przy jednoczesnym zawieszeniu przez określony okres płatności rat oraz zwiększenie/zmniejszenie wysokości rat leasingowych po upływie danego okresu (o wartość niespłacanej przez dany okres części kapitałowej rat leasingowych),
 • zmiana ustanowionych zabezpieczeń do umowy leasingu,
 • zmiana danych adresowych strony umowy leasingu,
 • zmiana zasad obciążania korzystającego dodatkowymi opłatami (poza opłatami mogącymi pojawić się w trakcie trwania umowy leasingu (dotyczy to w szczególności przypadków, gdy w prawa i obowiązki korzystającego wejdzie podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą).

Podsumowując – interpretacja otwiera możliwość wprowadzania zmian w przejętych umowach leasingu (np.: w harmonogramie, dokonanie wcześniejszego wykupu itp.), o ile modyfikacje te nie wpłyną na zmianę charakteru umowy. Jest to bardzo korzystna zmiana podejścia, gdyż dotychczas Urzędy Skarbowe najczęściej stały na stanowisku, że tego typu modyfikacje, zwłaszcza ingerencje w harmonogram po dokonaniu cesji, powodowały, że umowa niejako przestawała być umową leasingu. Nowy punkt widzenia fiskusa umożliwi aneksowanie przejętych umów leasingu nie tylko przez przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale także wszystkim pozostałym, którzy chcieliby, np.: wydłużyć lub skrócić czas leasingu itp.

Pełna treść: INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD6.8202.4.2020 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zakresu dopuszczalnej modyfikacji postanowień umowy leasingu oraz ustalenia wysokości przychodu po stronie finansującego w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy na rzecz osoby trzeciej

Jak skutecznie odstąpić leasing? Wskazówki dotyczące zamieszczania ogłoszenia

Odstąpienie leasingu jest o tyle trudniejszą sztuką niż zwykła sprzedaż samochodu, czy jakiegokolwiek inne przedmiotu, że grono potencjalnych odbiorców jest znacznie zawężone. Trzeba mieć sporo szczęścia, żeby w miarę szybko i sprawnie znaleźć chętnego, który:

 1. Będzie szukał akurat takiego samochodu/przedmiotu
 2. Będzie mógł i chciał skorzystać z leasingu
 3. Będzie ewentualnie chciał zapłacić odstępne

Przykładowe ogłoszenia cesji leasingu

Ogłoszenia o cesji leasingu w serwisie Allegro

Niech to będzie okazja

Dlatego ogłoszenie o cesji, które będziemy wystawiali, np.: na otomoto, czy w jakimkolwiek innym serwisie ogłoszeniowym musi być faktyczną okazją. Jeśli skalkulujemy ofertę tak, że pozostałe koszty leasingu plus nasze odstępne nie będzie szczególnie atrakcyjną opcją, to potencjalny zainteresowany może dojść do wniosku, że lepiej będzie znaleźć sobie inny samochód/przedmiot i wziąć nowy leasing na zasadach jakie mu odpowiadają.

Więc musimy jakoś przyciągnąć uwagę potencjalnych przejmujących poprzez odpowiednio nisko skalkulowane koszty cesji – chodzi tu przede wszystkim o odstępne. Chyba, że wystawiamy jakiś szczególnie atrakcyjny egzemplarz, na który jest wyjątkowy popyt na rynku wtórnym i ktoś akurat „napali się” i przejmie od nas leasing nawet jeśli to nie będzie dla niego jakaś szczególna okazja cenowa.

Jeśli nie mamy tyle szczęścia, to niestety musimy zdać się na zasadę, że to cena czyni cuda i musimy skalkulować odstępne na odpowiednio atrakcyjnym poziomie, a w niektórych przypadkach nawet z niego zrezygnować i oddać leasing bez odstępnego.

Odpowiednio przygotuj ogłoszenie

Ogłoszenie o odstąpieniu leasingu powinno być przygotowane podobnie jak analogiczne o sprzedaży, czyli należy zadbać o odpowiednie zdjęcia wysokiej jakości oraz przyjazny w odbiorze i rzetelny opis dotyczący samego samochodu/przedmiotu – czyli jego wyposażenie, stan techniczny, przebieg itp. Jednak dodatkowo warto jest umieścić jak najwięcej informacji o warunkach leasingu i jego przejęciu. Powinny to być następujące informacje:

 • Wysokość miesięcznej raty i ilość, która pozostała do końca spłaty
 • Wysokość wykupu
 • Wysokość odstępnego
 • Wysokość opłaty manipulacyjnej za cesję (o ile leasingodawca będzie żądał jej od przejmującego, a nie od dotychczasowego korzystającego)
 • Kto jest leasingodawcą – często pomijana informacja w ogłoszeniach, a dla niektórych osób/firm ma to bardzo duże znaczenie
 • Informacja, ile samochód/przedmiot kosztował w chwili zakupu (rozpoczęcia leasingu) i ewentualnie z jakim rabatem został kupiony
 • Informacja, ile leasingu już spłacono, tj. jaka była wysokość pierwszej wpłaty oraz ile rat zostało już opłaconych. Przydatna może być także informacja o całkowitym koszcie leasingu w chwili jego zawierania (np.: 110%) – nie jest to informacja konieczna, ale świadomym klientom pozwoli ocenić atrakacyjność warunków leasingu
 • Informacja, jakie zainteresowana osoba/firma będzie musiała przedłożyć dokumenty i informacje, aby móc ubiegać się u leasingodawcy o przejęcie umowy

Takie poinformowanie o warunkach przejmowanego leasingu powinno dać odpowiedzi na wszelkie pytania, które mógłby zadać ktoś, kto będzie poważnie zainteresowany naszą ofertą.

Cesja leasingu / oddam leasing / odstąpię leasing – czyli jak zatytułować ogłoszenie?

Pozostaje jeszcze pytanie jak oznaczyć nasze ogłoszenie, które przecież różni się od zwykłego ogłoszenia sprzedaży. Popularne serwisy ogłoszeniowe nie mają (przynajmniej na razie) wydzielonych działów dla ogłoszeń cesji. Dlatego należy umieścić kluczowe zwroty w tytule i ewentualnie treści ogłoszenia tak, aby na nasze ogłoszenie natknął się ktoś, kto wpisze taki zwrot w wyszukiwarce serwisu ogłoszeniowego.

Zdecydowanie najczęściej wyszukiwanym i używanym zwrotem jest „cesja leasingu”. Używane są także – jednak znacznie rzadziej – „odstąpię leasing” oraz „oddam leasing”. Dlatego polecamy, aby używać zwrotu „cesja leasingu” w tytule ogłoszenia, a dodatkowo pozostałych dwóch zwrotów w jego treści. To powinno pozwolić dotrzeć do każdego, kto będzie szukał leasingu do przejęcia.

Gdzie zamieścić ogłoszenie / gdzie szukać ogłoszeń?

Leasingobiorcy zamieszczają ogłoszenia o chęci oddania leasingu przede wszystkim w popularnych serwisach ogłoszeniowych. Dla przykładu na otomoto lub olx można obecnie znaleźć po kilkaset ogłoszeń dotyczących cesji leasingu (stan na kwiecień 2019 r.) dotyczących przede wszystkim samochodów osobowych. W innych serwisach liczba ogłoszeń jest już znacznie mniejsza, ale także warto je odwiedzić. Pełne zestawienie miejsc, w których można znaleźć ogłoszenia cesji znajdziecie tu: Linki do stron z ofertą poleasingową - aukcje, sprzedaż i cesje

Chcesz odstąpić leasing? Uważaj na podejrzane propozycje

Cesja jest jedną z opcji wyplątania się z niechcianego leasingu. Przedsiębiorcy, którzy przeszacowali swoje możliwości finansowe lub wpadli w chwilowe kłopoty z płynnością, mogą w ten sposób oddać leasing innej firmie, nie narażając się na kolejne koszty przedterminowego zakończenia umowy lub windykacji. Niestety oszuści nie mają litości i chętnie wykorzystują takie sytuacje… Więcej: Chcesz odstąpić leasing? Uważaj na podejrzane propozycje

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

4.7413793103448 1 1 1 1 1 4.74 (58)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

1. Wypełnij tylko jeden formularz
2. Otrzymasz wiele ofert i naszą analizę
3. Sam wybierzesz najlepszą propozycję

Indywidualna pomoc w wyborze leasingu

Użytkownicy Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatną analizę otrzymanych ofert i warunków umów, co bardzo ułatwia wybór leasingu i pozwala uniknąć poważnych błędów. Sprawdź jak >

Ikona komentarza na forumKomentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: Dyskusja do poradnika o cesjach leasingowych >

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Tablica z napisem ABC i książkiPierwszy leasing - poradnik dla początkujących

Po raz pierwszy zainteresowałeś się leasingiem? Nie wiesz zbyt wiele na ten temat? Czy to dobre rozwiązanie, o co w nim chodzi, ile kosztuje, od czego zacząć itd.?


Kalkulator i arkuszLeasing i podatki

Zagadnienia podatkowe dotyczące leasingu (PIT, CIT, VAT). Koszty i odliczenia. Zestawienie wszystkich poradników na FmLeasing.pl poruszających bezpośrednio i pośrednio kwestie podatkowe.


Michał Krupiński

Autor: Michał Krupiński

Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński

Pierwszy raz na FmLeasing.pl?
Sprawdź dlaczego jesteśmy wyjątkowi i w czym możemy Ci pomóc.
Dowiedz się więcej...

Portal FmLeasing.pl